Základní informace

Projekt má zvýšit možnost uplatnění našich studentů na trhu práce (včetně zahraničí). Je tedy určen pro studenty Ped. fakulty UJEP, prioritně pak pro studenty katedry bohemistiky. Chceme dosáhnout toho, aby tito zvyšovali svoji kvalifikaci aktivní účastí na řešení problémů v regionu, na přípravě učebních a jiných písemných materiálů, výukou e-learningovou. K tomu má dopomoci zlepšení materiálového vybavení katedry, inovace učebních materiálů a snaha „otevřít“ katedru i školu regionálnímu kulturnímu dění (včetně pořádání vědeckých konferencí). Aktivity budou realizovat sami studenti, univerzitní pedagogové, partneři projektu a také regionální kulturní a veřejnoprávní instituce (projekt počítá s účastí pracovníků Magistrátu města Ústí nad Labem a Krajského úřadu Ústeckého kraje zejména na regionálněkulturních konferencí, při zajišťování publicity projektu a při zpětnovazebním jištění projektových aktivit). Projekt vychází z IPRM: ÚSTÍ NAD LABEM CENTRUM, aktivita F.1.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj.